Meditace pro děti v Plzni ~ více info & rezervace záložka "AKCE"

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro prodej zboží a služeb na webu www.meditacni-pohadky.cz (dále též i jen jako produkty).

1.2. Prodej zboží a služeb probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem produktů nebo s užíváním internetových stránek www.meditacni-pohadky.cz souvisí.

1.3 VOP obsahují informace, které Kupující potřebuje mít k dispozici ještě před tím, než produkt koupí. V případě připomínek či dotazů kontaktujte Prodávajícího ještě před objednáním. Kontakty naleznete v čl. 2. VOP.

2. Důležité pojmy (definice)

2.1. PRODÁVAJÍCÍ.

Prodávajícím je: Ing. Zuzana Řebíková
IČ: 06025552
S místem podnikání: Kvíčovice 136, 34562 Kvíčovice
Zapsaná v živnostenském rejstříku městského úřadu Stod.
Kontaktní telefon: +420604192479
Adresa pro doručování elektronické pošty: poslouchej@meditacni-pohadky.cz

2.2 KUPUJÍCÍ. Kupující je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní www.meditacni-pohadky.cz uzavře s  Prodávajícím Kupní smlouvu, a tím koupí některý z nabízených produktů. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba - OSVČ nebo právnická osoba) anebo spotřebitel.

2.3 SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud je Kupujícím fyzická osoba a do objednávky uvede IČO, bude mít Prodávající za to, že se Kupní smlouvu uzavírá s Kupujícím jako podnikatelem, a ne jako se spotřebitelem. 

2.4 SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je Kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li Kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

2.5 SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je Kupní smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si Kupující hradí sám a neliší se od běžné sazby účtované operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky Kupující výslovně souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.6 ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

3. Objednávka  a uzavření kupní smlouvy

3.1 Kupující objednává zboží nebo služby přes webové rozhraní, tj. skrze automatický objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

3.2 POPIS ZBOŽÍ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného produktu včetně uvedení toho, co obsahuje, komu je určen, co zájemci může přinést a v jakém formátu je poskytován. Veškeré prezentace uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení  § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3 OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB. Pro objednání zboží a služeb přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde Kupující vyplní své jméno, příjmení nebo firmu, adresu, email, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ, a zvolí způsob úhrady. 

Před odesláním objednávky je umožněno zkontrolovat a změnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku Kupující odešle kliknutím na tlačítko „Objednávám s povinností platby“.

O obdržení objednávky informuje Prodávající Kupujícího mailem zaslaným na elektronickou adresu, kterou Kupující zadal v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Není-li v potvrzení uvedeno, že je objednávka přijata, bude informace o přijetí objednávky zaslána v následném mailu. Do okamžiku než je doručeno potvrzení o přijetí objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.

V případě pochybností může Prodávající Kupujícího kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se Prodávající nadále nebude zabývat.

Objednání textů, článků a dalších služeb týkajících se psaní probíhá prostřednictvím e-mailu.  Na adrese poslouchej@meditacni-pohadky.cz Kupující napíše, o jakou službu má zájem. Služba je objednána a kupní smlouva uzavřena po finálním potvrzení prostřednictvím e-mailu ze strany Prodávajícího. Kupující může pro projevení zájmu rovněž využít tlačítko „mám zájem“ uvedené pod každou službou.

3.4  Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji objednávka Kupujícího, její přijetí ze strany Prodávajícího a tyto VOP.

4. Cena, způsob platby

4.1 CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní je vždy uvedena aktuálně platná cena tištěné i elektronické varianty zboží a cena příslušné služby. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena.  Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. V případě produktů ve formátu PDF a audionahrávek nevznikají žádné náklady na dopravu ani další náklady spojené s jeho dodáním. V případě tištěné knihy je k ceně knihy připočtena cena za poštovné a balné. Výše poštovného a balného je vždy uvedena v objednávce.

Cenu za služby je možné individuálně upravit v případě úpravy služby na míru. V takovém případě bude cena domluvena prostřednictvím e-mailu poslouchej@meditacni-pohadky.cz. V případě psaní textů, článků a dalších služeb týkajících se psaní, bude cena stanovena na základě rozsahu poptávaných služeb. Dohoda proběhne prostřednictvím e-mailu a bude potvrzena Prodávajícím odesláním potvrzení o objednané službě.

4.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní smlouvy, pak Prodávající není povinen za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo k úhradě této zjevně chybné ceny ze strany Prodávajícího, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním objednávky a jejím potvrzením, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li k jiné výslovné dohodě.

4.3 Není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně ujednáno jinak, je Prodávající povinen dodat zboží až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

4.4 ZPŮSOB PLATBY. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

- Bezhotovostně bankovním převodem na účet Prodávajícího (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdrží Kupující v mailu potvrzujícím přijetí objednávky.  Při platbě je nutné uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

- Pro rychlou platbu je možné využít QR kód uvedený na každé faktuře nebo zjednodušeném daňovém dokladu.

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých. V případě objednávek ze zahraničí se kupní cena hradí v eurech.

4.5 SPLATNOST KUPNÍ CENY

V případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Prodávajícího. V případě objednávky služeb (pohádkových meditací, meditačních setkání) a vydání zjednodušeného daňového dokladu je splatnost 2 dny. Akce je možné se zúčastnit po připsání částky na účet prodávajícího.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Zboží ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

4.6 NEÚČAST DÍTĚTE NA ZAPLACENÉ HODINĚ / ZRUŠENÍ NA STRANĚ PRODÁVAJÍCÍHO

V případě nemožnosti navštívit zaplacenou hodinu z důvodu nemoci nebo jiných závažných důvodů na straně Kupujícího (popř. dítěte), je možné poslat za sebe náhradníka (dítě v odpovídajícím věku k dané akci). Na změně se Prodávající i Kupující domluví prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.  V případě rušení hodiny na straně Prodávajícího se vrací plná částka na účet Kupujícího, případně se převede na jinou, předem domluvenou hodinu po odsouhlasení obou stran. Domluva proběhne prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace.

5. Dodací podmínky

5.1 ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ. Knihy budou zaslány prostřednictvím České pošty po uhrazení kupní ceny.

Pohádky ve formátu .PDF a audionahrávky budou zaslány po uhrazení kupní ceny na vámi sdělenou elektronickou adresu jako příloha mailové zprávy nebo zasláním odkazu v podobě adresy webové stránky, na které je obsah možno stáhnout či otevřít.

Služba bude dodána na základě stanoveného termínu v objednávce.

5.2 DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, budou pohádky a další elektronické produkty dodány nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Prodávajícího. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem budou elektronické produkty dodány obratem po provedení platby. V případě tištěných knih bude kniha odeslána prostřednictvím České pošty do 5 pracovních dnů od přijetí platby, pokud nebylo dopředu v objednávce uvedeno jinak.

5.3. NÁKLADY NA DOPRAVU. Náklady na dopravu, v případě tištěných knih, jsou uvedeny v objednávce. V případě elektronických knih nejsou účtovány žádné náklady na dopravu.

5.4 Po dodání pohádky v elektronické formě je potřeba co nejdříve zkontrolovat funkčnost a dostupnost obsahu. V případě zjištěných nedostatků nebo vad, kontaktuje Kupující Prodávajícího pro provedení nápravy. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 8. těchto VOP.

5.5 Digitální obsah k plné funkčnosti vyžaduje, aby  měl Kupující k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

6.1 Elektronické produkty jsou zasílané pouze Kupujícímu, na elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf. Obsah Kupující stáhne v internetovém prohlížeči, pokud byl dodán formou zaslání odkazu na webovou stránku. Pro stáhnutí elektronického produktu je nezbytné připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení Kupujícího. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

7. Zabezpečení a ochrana autorských práv

7.1 Digitální i tištěný obsah elektronických produktů a tištěných knih je chráněn autorským právem a není možné jej bez výslovného souhlasu Prodávajícího dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

7.2 Výjimku tvoří zakoupení elektronických produktů s licencí pro mateřské školy, která opravňuje produkt tisknout a kopírovat v rámci příslušné mateřské školy, která jej zakoupila.

7.3 Právní ochraně dle autorského práva podléhá i náplň nabízených služeb.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla odstoupit bez udání důvodu ve 14denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. V takovém případě informuje Kupující Prodávajícího elektronicky na poslouchej@meditacni-pohadky.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodu těchto VOP. V informaci je potřeba uvést, že jako Kupující využíváte právo ve 14denní lhůtě odstoupit od Kupní smlouvy a přiložte pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte aspoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

8.2 Kupující může od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek VIII. VOP). Prodávající je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 10 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší.

8.3 Je-li Prodávajícímu společně s jakýmkoli produktem poskytnut dárek nebo bonus, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího bez uvedení důvodu, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen poskytnutý dárek vrátit Prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě kupní ceny, není-li na webovém rozhraní uvedeno, že jsou posílány až po uplynutí 14denní lhůty.

9. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád

9.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

9.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

9.3. Prodávající odpovídá za to, že produkt při převzetí nemá vady. Je-li Kupující spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Je-li Kupující spotřebitelem, odpovídá Prodávající i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

9.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že Kupující od smlouvy neodstoupí nebo neuplatní právo na dodání nového produktu bez vad, může požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu může Kupující žádat i v případě, že Prodávající nebyl schopen nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že by nebyla sjednána náprava v přiměřené době nebo že by Kupujícímu sjednání nápravy působilo značné obtíže.

9.5 Práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud by před převzetím produktu věděl, že produkt má vadu, anebo by vadu sám způsobil. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

9.6 Pokud nebyl elektronický produkt dodán v dodací lhůtě, je Kupující povinen nejprve zkontrolovat složky „hromadná pošta“ nebo „spam“. Pokud ani tam elektronický produkt nebude nalezen, uplatní Kupující reklamaci dle následujícího odstavce.

9.7 Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci může Kupující uplatnit mailem na elektronickou adresu poslouchej@meditacni-pohadky.cz  nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v čl. II VOP.  K reklamaci Kupující přiloží fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamace bude vyžízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se nebude výslovně dohodnuto jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace bude poskytnuto písemné potvrzení, je-li Kupující spotřebitelem.

10. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

10.1 Má-li Kupující k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či činnosti Prodávajícího nějakou stížnost, může jej kontaktovat na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese poslouchej@meditacni-pohadky.cz.

10.2 Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se Kupující může obrátit se svými stížnostmi.

10.3 Pokud mezi Prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.4 Prodávající není vázán žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

11. Vyloučení odpovědnosti

11.1 Produkty slouží pouze k informačním, vzdělávacím a zábavním účelům. Veškeré informace použité v elektronických produktech a knihách, stejně jako při meditačních setkáních a dalších pohádkových akcích, vychází  ze znalostí a zkušeností autorky Zuzany Řebíkové.

Tyto zkušenosti a jejich interpretace je subjektivní, a proto za ně autorka nenese žádnou zodpovědnost.

Autorka se zříká jakékoli zodpovědnosti za správné pochopení a přesnost informací.

V knihách, e-knihách a dalších elektronických produktech najde Kupující návody a doporučení. Záleží ale jen na jeho schopnostech, dovednostech, možnostech, zdravotním stavu a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhne.

11.2 Autorka a Prodávávající neodpovídá za případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v knihách, e-knihách a dalších elektronických produktech a nenese za něj žádnou odpovědnost. Neodpovídá ani za jakoukoli škodu či újmu způsobenou využitím informací v nabízených produktech.

11.3 Služby ve formě pohádkových meditací, meditačních setkání pro děti a jiných pohádkově laděných aktivit (dále jen Aktivity) jsou především zábavou pro děti. Vycházejí ze čtení a vyprávění autorčiných příběhů. Každý rodič si svobodně volí, zda svému dítěti Aktivitu dopřeje a za svou volbu nese plnou odpovědnost. Výše zmíněné meditační Aktivity nenahrazují péči o dítě, přirozenou potřebu odpočinku ani návštěvu lékaře. 

Při využívání produktů je Kupující plně odpovědný za své jednání, chování a rozhodování a to i v případě, kdy se jedná o jeho dítě..

11.4 Součástí služeb není hlídání dětí ani převzetí zodpovědnosti za ně. Nad dítětem bude převzat dohled po dobu trvání Aktivity v případě, že nebude přítomen rodič ani jiný zástupce dítěte.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

12.2 Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webovém rozhraní.

12.3 Vezměte prosím na vědomí, že je Prodávající oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

12.4 Tyto VOP jsou účinné od 23.4.2024 a nahrazují VOP ze dne 12.1.2024.